Participatie door Blockchain. Dat kan.

BLOCKCHAIN en burgerparticipatie: de perfecte combinatie

PARTICIPATIE DOOR BLOCKCHAIN. DAT KAN.

De wereld om ons heen verandert snel. De 21steeeuw vraagt om samenwerking en transparantie om uitdagingen, waar men op dit moment voor staat, aan te kunnen gaan. Het vertrouwen is een van de bouwstenen van elke samenwerking. Het creëren van vertrouwen kost tijd. 
Als wij uitgaan van het feit dat de komende 10 jaar cruciaal zijn voor onze wereldwijde problematieken, kunnen wij niet anders dan concluderen dat de tijd dringt.
 De uitdagingen van de wereld zijn ook zichtbaar op kleine schaal, in elk dorp en elke stad. Veel steden hebben een Word Cleanup Day net achter de rug. Velen van ons vragen zich af: wat kan ík doen? Hoe draag ík bij aan een betere stad of dorp, aan een schonere wereld? De wens om individueel bij te dragen aan de betere wereld is aanwezig bij veel mensen.
 Juist rondom dit thema kruisen de Blockchain-technologie en de maatschappij elkaars wegen. Een onverwachte combinatie met veel potentie.

Blockchain was toch iets met munten?
Blockchain is vooral bekend als een toepassing waarvan gebruik is gemaakt door Bitcoin, ‘s werelds eerste cryptocurrency die de wereld tien jaar geleden opschudde. Het wantrouwen in het bancaire systeem was de aanleiding voor de komst van de Bitcoin.
Men was op zoek naar vertrouwen en vond deze binnen de blockchaintechnologie, waarbij alle partijen die aan een transactie deelnemen een stukje informatie hebben en een decentraal/gedeeld grootboek (distributed ledger) om de transactie succesvol te laten verlopen. Blockchain vervult de functie van een bank en zorgt voor meer vertrouwen.
 
Participatie als onderdeel
Binnen de blockchain wordt een beslissing collectief genomen waarbij een individu een cruciale rol vervult. Ieders deelname is dus onmisbaar binnen de blockchain. Dit geldt echter niet alleen voor blockchain. Participatie is namelijk ook een belangrijk thema voor de overheid. De overheid heeft de burger heel hardnodig en andersom. “Deelname van een burger is de essentie van het goede bestuur” - Narendra Modi (Minister-President van India).
Onze steden en dorpen vragen om meer betrokkenheid vanuit de burger. De (lokale) overheden krijgen van het landsbestuur daarnaast steeds meer bevoegdheden om de zaken zelf te regelen. Onderwijs, ouderenzorg en jeugdzorg zijn taken die tegenwoordig zijn gedecentraliseerd naar de lokale overheden.
 
Blockchain en burgerparticipatie. 
Blockchaintechnologie biedt antwoord op meerdere vragen. Beslissingen van de lokale overheid worden door het gebruik van deze technologie net zo belangrijk als de beslissingen van de burger.Alle deelnemende partijen hebben immers één doel voor ogen: de omgeving waarin men woont en werkt goed over te dragen aan de toekomstige generaties.
Burgers gaan zich onmisbaar voelen binnen de gemeenschap. Hun eigen stad of dorp is de grote winnaar. Deze zal zichtbaar opbloeien!

 

COTOWN VERBINDT ALLE BELANGHEBBENDEN BINNEN HET LOKALE NETWERK

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor maatschappelijke betrokkenheid.